Tjänster

8 inlägg

Varukodsklassificering

Vad är klassificering?

För att kunna identifiera varor oavsett var man är i EU så används samma varukoder för samtliga EU-länder. Varukoderna styr bland annat vilka avgifter man ska betala och vad det finns för eventuella restriktioner och bestämmelser. Handelsundersökningar som görs i EU baseras också på varukoderna. Det är därför väldigt viktigt att klassificera sina varor rätt.

Vi hjälper gärna dig med dig med dina klassificeringar och eventuella frågor, kontakta oss här!

Instrastat

Vad är Intrastat?

Intrastat är en handelsundersökning som görs varje månad som mäter varuhandeln inom EU. Om
man som företag importerat varor från EU värt minst 9 miljoner kronor eller exporterat för ett minsta värde av 4,5 miljoner kronor (SCB, 2020) så är man också skyldig att lämna uppgifter till Intrastat.

SCB fastställer dock löpande just vilka företag som är uppgiftsskyldiga och det är alltså bara företag
som är informerade från SCB som skall rapportera till Intrastat.

Vi hjälper gärna dig med dig med intrastatrapporteringar månadsvis och eventuella frågor, kontakta oss här!

Importdeklaration

Vad är import?

Import innebär att man tar in en vara till EU, Europeiska unionen, från ett land utanför EU.
För att man ska få lov att använda eller sälja varan vidare så behöver den förtullas. Detta innebär att
man vid importtillfället lämnar in en importdeklaration och betalar alla avgifter som kan tillkomma,
dvs tull, moms och eventuella andra skatter. Först när deklarationen är klarerad (godkänd) så kan
man låta produkten övergå till fri omsättning och eventuell försäljning.

Vi hjälper gärna er med era importärenden och eventuella frågor, kontakta oss här!

Exportdeklaration

Vad är export?


Export innebär att man skickar en produkt till ett land utanför EU, Europeiska unionen. I samband
med detta måste det göras en exportdeklaration där man tar hänsyn till eventuella restriktioner och
andra bestämmelser.

Vi hjälper gärna dig med dina exportärenden och eventuella frågor, kontakta oss här!

Aktiv och Passiv förädling

Vad är aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att man tillfälligt importerar en produkt till EU för att bearbeta denna, tex för
reparation, för att sedan återexportera produkten. Detta innebär att man inte behöver betala tull
under förfarandet.
Passiv förädling innebär istället att man tillfälligt exporterar produkter till ett land utanför EU för att
bearbeta denna, tex för reparation, för att sedan återimportera dessa produkter. När man
återimporterar produkterna gör man det antingen helt tullfritt eller med en tull som är lägre än vid
normalt förfarande.

Vi hjälper gärna dig med dina förädlingsärende och eventuella frågor, kontakta oss här!

Exportbidrag

Vad är jordbruksvaror?

Jordbruksvaror kan vara allt från råvara till bearbetade produkter. Det kan vara kött, spannmål och mjölk, men även smör, choklad och godis. Om din vara är bearbetad (t.ex. choklad och godis) kan du registrera receptet hos Jordbruksverket. Gör du inte det ska du i stället redovisa ingredienserna på en särskild blankett, blankett B.

För vilka varor kan jag få exportbidrag?

Vid export av vissa jordbruksprodukter kan du få exportbidrag. Vilka varor det gäller för framgår av de exportvägledningar som Jordbruksverket ger ut. Vägledningarna kan hämtas på Jordbruksverkets webbplats, sjv.se

Hur går det till vid exporten?

Du ska lämna en föranmälan för besiktning och kontroll till ditt exporttullkontor senast 24 timmar före inlastningens början. Denna föranmälan är en blankett som du kan finna på Jordbruksverkets webbplats.

När du exporterar ska du lämna följande handlingar till exporttullkontoret:

  1. Anmälan till export samt ansökan om exportbidrag* (blankett A, Tv 718.8)
  2. T5-dokument (Tv 721.11)
  3. Redovisning av ingredienser (blankett B, Tv 730.17, om det krävs)
  4. Faktura, eller annat dokument som styrker vilken vara och vilken kvantitet som exporteras.
  5. Exportlicens. Denna licens utfärdas på elektronisk väg av Jordbruksverket. Du behöver bara hänvisa till licensnumret i fält 44, särskilda upplysningar, på ED.

Du ska förvara exportbidragsvaror lätt tillgängliga och åtskilda från andra varor för att tullen lätt ska kunna genomföra en kontroll. En kontroll kan innebära att varan vägs och räknas. Varorna ska dessutom lastas på ett sådant sätt att transportmedlet eller kollin kan förseglas.

Vad krävs för att få exportbidraget utbetalt?

För att Jordbruksverket ska kunna betala ut exportbidraget kräver de att du kan styrka att din vara är exporterad, och har lämnat EU:s tullområde. Det kan du göra med T5-dokumentet. Detta dokument lämnar du till exporttullkontoret och det följer med godset till utfartstullkontoret, som bekräftar exporten. I de fall exporttullkontor och utfartstullkontor är detsamma bekräftar tullen exporten direkt på A-blanketten.

Bearbetning under tullkontroll

BUT, bearbetning under tullkontroll, kan du använda när du importerar varor som skall bearbetas och som efter bearbetning blir sådana produkter som omfattas av en lägre import-tullsats än den som gäller för importvarorna.

Om den importerade varan t.ex.är tullbelagd och den bearbetade varan är tullfri är det alltid förmånligt att tillämpa förfarandet. Du måste ansöka om tillstånd för att kunna använda dig av bearbetning under tullkontroll.

Speditions logistik

Våra erbjudanden och tjänster rör sig inom tull, tullrelaterade problem, speditionslogistik och koordinering av inkommande eller utgående varor. I företaget finns bl.a. en lång och gedigen specialistkompetens inom segmentet frukt & grönsaksspedition.